ลิงค์ไปหน้าหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

รับรองข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ปลอดภัย...สบายใจ...หายห่วง สำหรับทุกข้อมูล ทุกความเป็นส่วนตัวของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี รถโดนใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เว็บไซต์รถโดนใจ จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต

ดังนั้น รถโดนใจ จึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ รถโดนใจ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจัดเก็บจากการให้ข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันได้แก่
  • ข้อมูลผู้ใช้งานที่เป็นส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลแสดงตัวตนของผู้ใช้งาน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานรายนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น
  • ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้งาน (Contact Data) เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลในส่วนของรถยนต์ที่ประกาศขายเช่น ภาพรถ ทะเบียนรถ หมายเลขประจำยานพาหนะ ยี่ห้อรถ ปีรถ ความจุของเครื่องยนต์ เกียร์ สีรถ ราคา รุ่นรถ รุ่นรถย่อย ประเภทรถ ไมล์รถ ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
  • ข้อมูลความชื่นชอบของผู้ใช้งานเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (Technical and Usage Data) เช่น การค้นหาข้อมูลรถยนต์ (Website Browsing) จากการใช้ Cookies หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานเข้าไปค้นหาข้อมูล เป็นต้น
  • ข้อมูลการติดต่อกับ รถโดนใจ (Communication Data) เช่น การแช็ตกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเป็นข้อความหรือภาพ เป็นต้น
 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและฐานกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รถโดนใจ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่านในการบริการกับ รถโดนใจ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่ รถโดนใจ โดย รถโดนใจ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ รถโดนใจ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้
  • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ใช้งานกับ รถโดนใจ เช่น การใช้บริการประกาศขายรถยนต์มือถือ การขอตรวจสภาพรถยนต์ บริการการให้ประกันหลังการขาย และบริการสินเชื่อรถยนต์
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปรกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการหรือศาล เป็นต้น
  • ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ รถโดนใจ เช่น
   • การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัท ในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงข้างต้น
   • การบริหารความเสี่ยง/การกำกับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัทในเครือกิจการ และ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อการดังกล่าว ภายใต้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูล ภายใต้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules)
   • การตรวจสอบการแช็ตของพนักงานกับผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
   • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอรายการรถยนต์ที่ประกาศขายในประเภทเดียวกันกับที่ผู้ซื้อกำลังสนใจและบริการอื่นของ รถโดนใจ ให้แก่ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมกับความต้องการ และ/หรือในการทำวิจัยทางการตลาด เพื่อพัฒนาบริการของทางเว็บไซต์รถโดนใจ
   • การรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่ผู้ใช้งาน เป็นต้น
   ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราอาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการ หรือไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา ท่านอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาสและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านหรือ รถโดนใจ ต้องปฏิบัติตามและอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รถโดนใจ จะทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีดังต่อไปนี้
  • เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ผู้สนใจซื้อรถยนต์ บริษัทตรวจสภาพรถยนต์ บริษัทที่ให้บริการการให้ประกันหลังการขาย และรถโดนใจที่ให้บริการสินเชื่อรถยนต์
  • เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ รถโดนใจ ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
  • เปิดเผยข้อมูลเพื่อการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน
  • เปิดเผยแก่ผู้บริการภายนอก (Outsource/Service Provider) ที่ เว็บไซต์รถโดนใจ เป็นคู่สัญญา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัยให้แก่ รถโดนใจ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ รถโดนใจ
  • เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ
 4. สิทธิของผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รถโดนใจ คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่งสิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ ได้แก่
  • สิทธิในการถอนความยินยอม (“Right to Withdraw of Consent”) ผู้ใช้งานมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ไว้กับ เว็บไซต์รถโดนใจ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน เช่น ท่านยังมีการใช้บริการจาก รถโดนใจ หรือท่านยังมีภาระหนี้/ภาระผูกพันอยู่กับ รถโดนใจ เป็นต้น
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Access”) ผู้ใช้งานมีสิทธิขอทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ รถโดนใจ หรือขอให้ เว็บไซต์รถโดนใจ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ผู้ใช้งานไม่ได้ให้ความยินยอมได้
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (“Right to Rectification”) ผู้ใช้งานมีสิทธิขอให้ รถโดนใจ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Erasure” or “Right to be Forgotten”) ผู้ใช้งานมีสิทธิขอให้ รถโดนใจ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นผู้ใช้งานได้ ในกรณีดังนี้
   • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
   • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทำการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ รถโดนใจ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำการประมวลผลได้
   • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
   • เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
   • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) และเว็บไซต์รถโดนใจไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดยประโยชน์อันชอบธรรม
  • สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Restriction of Processing”) ผู้ใช้งานมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
   • เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผลโดยแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
   • เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ
   • เมื่อ รถโดนใจ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า
  • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Object”) ผู้ใช้งานมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานในกรณีดังนี้
   • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 
   • กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ รถโดนใจ หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ เว็บไซต์รถโดนใจ เว้นแต่ รถโดนใจ แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 5. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รถโดนใจ มีการกำหนดนโยบาย คู่มือ และมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด นโยบายการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งาน เป็นต้น และ รถโดนใจ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของ รถโดนใจ ก็มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามสัญญารักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับ รถโดนใจ และในกรณีที่ รถโดนใจ มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย
 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวผ่าน รถโดนใจ เกินกว่า 10 ปี รถโดนใจ จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 7. ข้อมูลการติดต่อ รถโดนใจ หากท่านต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของผู้ใช้งาน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อผ่านทางแช็ตของเว็บไซต์รถโดนใจ www.Roddonjai.com หรือผ่านทางอีเมล support@roddonjai.com

ปรึกษาเราได้เลย!

ทุกวัน 9:00 น. - 22:00 น.

Contact our support team daily at 9:00 - 22:00

บริการรถโดนใจ

ติดตามข่าวสารจากรถโดนใจ

Facebook Page รถโดนใจ

facebook.com/roddonjaiTH

Line OA รถโดนใจ

@Roddonjai

© Roddonjai 2023

นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
chat-fb